Nyhet

Böntider 2021 i Sverige

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Den nya bönetidstabellen för Islamiska Sunni Centret i Göteborg avseende år 2021 grundar sig på att solen befinner sig 18 grader under horisonten för morgonbönen (Fajr) och 17 grader för nattbönen (’Ishaa) då de tecken som finns beskrivna i den islamiska rättsvetenskapen för bönerna kan urskiljas. Detta i enlighet med de religiösa utlåtanden och beslut från de olika sammankomsterna av de rättslärda såsom Al-Majma’ Al-Fiqhiy Al-Islamiy som följer Muslim World League i Makkah. Tillägas bör göras att hela den islamiska världen grundar sina bönetider på minst 18 grader för Fajr, och minst 17 grader för ’Ishaa. Likaså har den breda majoriteten av de islamiska samfunden i västvärlden anammat samma metod för bestämmelse av morgon- och nattbönen såtillvida tecknen kan urskiljas utan svårighet.

Därtill bidrar ej heller utförandet av bönerna, under deras korrekta tidpunkter då tecken kan urskiljas, med stora svårigheter.
Det är allmänt känt att det finns perioder av året i Sverige och andra länder i norr vari tecken för tidpunkterna av morgon- och kvällsbön ej kan urskiljas. Exempelvis försvinner inte den röda strimman i Göteborg efter solnedgång fram tills gryningen under sommarmånaderna, med början från slutet av april till och med slutet av augusti. Under denna period finns det givetvis ej någon egentlig ingång och startpunkt för morgon- och kvällsbönen. Alla bönetider som återfinns i bönetidstabellerna under dessa perioder då tecken för morgon- och kvällsbön inte kan urskiljas är alltså approximativa bönetider baserade på kvalificerade uppskattningar som grundar sig på principer från den islamiska rättsläran. Att sådana approximationer görs för bönetiderna under nämnd period är en islamisk obligation enligt de lärdas enhälliga samstämmighet. Därtill finns det ett antal åsikter som är giltiga genom utlåtanden från olika förbund inom islamisk rättslära, och att följa någon av dessa åsikter är tillåtet ur ett rättsligt perspektiv. Det är däremot att föredra att den åsikt som är mest kompatibel med människornas tillstånd tillämpas. Att det behövs tid under månaden av Ramadan för Taraweeh-bönen, måltiden innan morgonbönen och liknande bör exempelvis tas i beaktande.

En annan period är perioden då uppskattningen för bönetiderna övergår till att bönetiderna i stället för att approximeras kan baseras på tecken kan urskiljas, och vice versa. I denna period kan tecknen för morgons- och nattbönen urskiljas, men tiden för nattbönen är väldigt sen medan tiden för morgonbönen är väldigt tidig. Detta medför att perioden mellan dessa två böner är kort, något som utgör en stor svårighet för att utföra dem inom deras tider. Av denna anledning approximeras deras bönetider i likhet med den period då bönernas tecken ej kunde urskiljas. Grunden till detta är den rättsliga principen inom islamisk juridik ”Det som närmar sig något blir given dess dom”. Denna period där tecken för bönerna kan urskiljas men som bidrar med stora svårigheter vad gäller deras utförande är kort i tid och utgör inte mer än en vecka eller två veckor.

Moskén, Islamiska Sunni Centret, använde sig av följande metod då bönetidernas tecken ej kan urskiljas: nattbönen inträder 80 minuter efter att kvällsbönen (Maghrib) har trätt in, och morgonbönen inträder 80 minuter innan soluppgång. Denna uppskattningsmetod har använts efter samråd och korrigeringar från de deltagande i den senaste sammankomsten som skedde i Islamiska Sunni Centrets moské i Göteborg, i vilken vi bjöd in imamerna från många av landets moskéer och rättslärda inom islamisk juridik samt experter inom beräkning av bönetider, särskilt ingenjören Mohammed Shawkat ’Awdah från International Astronomy Center.
Må Allah visa oss sanningen i skepnaden av sanning och låta oss följa den, och må Allah visa oss falskheten i skepnaden av falskhet och låta oss undvika den!

Similar Posts